mạng 2 và số 9 với diện tích 128 m2 thuộc tòa sunmer 2 là các Chung cư Duplex lần trước tiên