Chung cư Green Pearl 378 Minh Khai là công trình thành lập của liên doanh do 4 công ty hợp tác thành